آخرین نسخه این استاندارد

در سال ۲۰۱۶ میلادی توسط هیات تدوین استانداردهای انجمن بین المللی حسابرسان داخلی ارائه شده است.

این استاندارد برای حسابرسان داخلی ایران لازم الاجرا است.